İlçe Yazı İşleri Müdürü Neriman Efe TURAN
 
 
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ:
 
    Mülki Yönetim açısından Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü görevi büyük önem arz etmektedir. Valilik ve Kaymakamlık Büroları’nın kuruluşu, bu bürolarda görevli personelin statüsü, görev, yetki ve sorumlulukları; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile bu kanunun ek ve değişikliklerine dair 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği”  ile belirlenmiştir.
    Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Mülki İdare bölümü içinde hizmet gören ve “Kaymakam’a doğrudan bağlı” olarak çalışan merkezi idarenin İlçe kademesindeki birimidir.
 
Yazı İşleri Müdürlüğünün Görevleri, Yürüttüğü iş ve İşlemler
-Kaymakamlığa gelen evrakları inceleyerek, konusu itibariyle ilgili kurumlara havalesi için makama sunmak,
-Kaymakamlıkla diğer kuruluşlar arasında Resmi yazışmaları yürütmek,
-Kaymakamlığa gelen dilekçeleri kabul ederek, takibini yapmak ve sonuçlandırmak,
-Hizmet–İçi Eğitim çalışmalarını düzenlemek,
-İnsan Hakları Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,
-4077 Sayılı Kanun doğrultusunda Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin iş ve işlemlerini yürütmek, 
-3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasanın iş ve işlemlerini yerine getirmek, 
-İdare Kurulunca alınan kararları idare kurulu karar özet defterine yazmak ve takip etmek ve uygulamak,
-Kaymakamlığımızın tahakkuk memurluğunu yürütmek ve Kaymakamlık personelin özlük haklarını takip etmek,
-1111 sayılı Kanuna göre Askerlik kararlarını almak, iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,
-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve Uygulamasının iş ve işlemlerini yürütmek,
-4982 Sayılı Bilgi Edinme kanununa göre Bilgi edinme başvurularını değerlendirip sonuçlandırmak,
-Yazı İşleri Müdürlüğünün Teftiş ve denetimi ile ilgili raporları hazırlamak, 
-Memurların Disiplin ve görevden uzaklaştırma  iş ve işlemlerini yürütmek
-5434 Sayılı Kanunun 108. maddesi doğrultusunda Muhtaçlık kararlarını almak ve onaya sunmak,
-Mülki  İdare bölümleri belediye ve köy sınır değişikliği, köy kurulması,  bağlılık  ve      değişikliği işlemlerini yürütmek, 
-Kamulaştırma kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
-Belediyelerle ilgili vesayet iş ve işlemleri yürütmek, yazışmaları yapmak,
-Yıllık Çalışma Planlarını hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 
-İlçe İdare Şube başkanları toplantılarına ait işlemleri yürütmek
-5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda Derneklere ait Lokal açma iş ve işlemlerini yürütmek, 
-İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarına ait Denetim ve İzin işlemlerini yürütmek.
-Kaymakamın vereceği diğer iş ve işlemleri yürütmek.